494_

درخواست حذف این مطلب

اکنون گویی دنیایم رو سرم اب شده است.و دنیای ی را رو سرش آوار کرده ام.

اکنون بیگانه تر از همیشه در مقابل خودم مانده م و ترس ورم داشته است.ترس از رو به رو شدن با نتایج عملی که انجام داده م.

بیست و چهار ساعته،خود بیست ساله ام رنگ تیره گی گرفته است و ادعای خوب بودنم به فنا رفته.

اکنون گویی دنیایم رو سرم آوار شده و من دلم برای خو دن ابدی لک میزند و مدام تنگ برادرک م میشود و مدام دلم میسوزد ...

کاش ...